Ramavtal

2014-12-16 Ramavtal med FMV avseende FM Satkom

Peter Johnsson IT-Konsult AB vinner upphandlingen ”FM Satkom Development and Support Services” tillsammans med underleverantörer. Avtalet tecknas på två år med optioner på ytterligare fyra år.

På ramavtalet kommer PEJOIT att leverera tjänster åt Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) inom satellitkommunikationsområdet.

Grundavtalet gäller för perioden december 2014 – december 2016. Därefter finns två optioner. Ramavtalets slutdatum, inklusive optioner, är december 2020.

 

2013-03-16 Peter Johnsson IT-Konsult AB tecknar Ramavtal med FMV

Ramavtalet med Försvarets Materielverk (FMV) som nu tillkännagivits innebär att Peter Johnsson IT-Konsult blir systempartner till FMV avseende Ledningssystem inom teknikområde Nät. Det nya ramavtalet gäller upp till sju år framöver. För Peter Johnsson IT-Konsult innebär det nya avtalet återigen en långsiktig satsning och breddning av tidigare samarbete.

Peter Johnsson IT-Konsult vann ramavtal inom två teknikområden; Nät och Ledningsplatser.

Ramavtal Ledningssystem teknikområde Nät Det går att avropa resurskonsulter, fastprisåtaganden och tjänsteprodukter på kostnadskontrakt.

Grundavtalet gäller för perioden december 2012 – december 2015. Därefter finns två optioner på två år vardera. Ramavtalets slutdatum för teknikområde Nät är december 2019.

Ramavtal Ledningssystem teknikområde Ledningsplatser gäller i begränsad omfattning (endast tjänsteområdet logistik och resurskonsulter) fram till januari 2015. Teknikområde Ledningsplatser gäller i sin helhet från februari 2015.

Det går att avropa resurskonsulter, fastprisåtaganden och tjänsteprodukter på kostnadskontrakt.

Grundavtalet gäller för perioden mars 2013 – mars 2016. Därefter finns två optioner på två år vardera. Ramavtalets slutdatum för teknikområde Ledningsplatser är 2020.

 

2013-03-15 Peter Johnsson IT-Konsult i ramavtal med FMV genom NESP.

NESP, som är ett intressebolag till Peter Johnsson IT-Konsult, sluter avtal med FMV.

Network Enabling System Partner AB (NESP) sluter avtal med FMV

Network Enabling System Partner (NESP) har ingått ramavtal med FMV (Försvarets materielverk) avseende systemarbets- och livscykelstöd Försvarsmaktens Ledningssystem (FMLS TS). NESP ägs till lika delar av CGI, Generic, BnearIT, Peter Johnsson IT-konsult och Centric Labs. Det nya avtalet omfattar tre år med möjlighet till förlängning, ytterligare två plus två år. Värdet av affären uppskattas till cirka 350 miljoner kronor.

FMV har sedan sekelskiftet bedrivit ett förutsättningsskapande arbete för uppbyggnad av de tekniska delarna av Försvarsmaktens framtida ledningssystem.

I det mellan FMV och NESP tecknade avtalet kommer arbetet att fortsätta med det övergripande systemarbetet för FMLS TS, det vill säga det systemlednings- och systemarbete som krävs i de tidiga faserna av systemutveckling, det arbete som är systemövergripande samt det arbete som krävs för att inrikta de producerande projektens respektive systemarbete. l ramavtalet ingår även stöd till planerings- och definitionsarbete.

– Vi ser fram emot att stödja FMV i det fortsatta utvecklingsarbetet av Försvarsmaktens framtida ledningssystem, säger Olle Klasson, vd på NESP. Tillsammans representerar parterna inom NESP både svensk och internationell erfarenhet och specialistkompetens inom försvarsfrågor och stor leveranskapacitet av kvalificerad utveckling.

Samarbetet mellan FMV och NESP inleds under mars 2013.

NESP är ett bolag med avsikt att fortsätta utvecklingen av Försvarsmaktens ledningssystem. I bolaget finns lång erfarenhet och unik kompetens inom design och utveckling av moderna ledningssystem. Nyckelord är nätverksorienterat arbetssätt, tjänstebaserad arkitektur och distribuerade system.

För mer information se www.nesp.se

 

2009-12-04 Peter Johnsson IT-Konsult AB vinner ramavtal med FM

Peter Johnsson IT-Konsult har ingått ramavtal med Försvarsmakten (FM) om att leverera IT-Konsulter inom avtalsområde G; IT-Infrastruktur. Kompetensområden är Arkitektur-/designledare och Systemintegratör. Avtalet omfattar 20 månader med möjlighet till förlängning i två år.

Försvarsmakten har valt att förlänga ramavtalet den maximala tiden till 2013-07-31.

 

2008-05-13 Peter Johnsson IT-Konsult AB sluter avtal med FMV genom NESP

Network Enabling System Partner (NESP) har ingått ramavtal med Försvarets Materielverk (FMV) om att leverera utvecklingsstöd för försvarsmaktens framtida ledningssystem. NESP ägs till lika delar av Peter Johnsson IT-konsult, Generic, Logica, BnearIT och Centric Labs. Avtalet omfattar ett år med möjlighet till förlängning, ytterligare två år. Det totala värdet av affären uppskattas till cirka 230 miljoner kronor.
NESP, med fem ägare och ett 40-tal underleverantörer, ska bistå FMV med resurser och kompetens i utvecklingen av fas tre av försvarets ledningssystem. Uppdraget innebär fortsatt utveckling av konceptuella tekniska lösningar, inkl stödjande ramverk och tekniska designregler, stöd till realisering och produktion av ledningssystem samt stöd och deltagande i ett antal nationella och internationella experiment.

FMV väljer att förlänga ramavtalet med NESP den maximala tiden fram till 2011-04-30.


2008-05-06  Peter Johnsson IT-Konsult godkänd återförsäljare till HP

Peter Johnsson IT-Konsult AB är godkänd återförsäljare till HP på Kammarkollegiets ramavtal ”Servrar, lagring och produktnära tjänster” (6864/07). Ramavtalet är för närvarande giltigt till och med 2011-07-31 med option på förlängning ytterligare ett år, till 2012-07-31.

 

2008-01-30  Ramavtal med Verva – IT-Konsult 2008

Peter Johnsson IT-Konsult AB tilldelas avtal avseende IT-Konsulttjänster med 52 statliga myndigheter, 19 kommuner och 9 övriga. I anbudet mot Verva var det totalt 35 företag som gick samman i ett gemensamt anbud under Peter Johnsson IT-Konsult AB. Vi tecknar ramavtal på samtliga offererade positioner och rankades etta inom områdena Infrastruktur och Informationssäkerhet, i de tre övriga områdena (Ledning & Styrning, Systemutveckling & Systemförvaltning och GIS) rankades vi bland de fyra bästa leverantörerna.
(Tyvärr överklagades  områdena Ledning & Styrning samt Systemutveckling & Systemförvaltning.)

Kammarkollegiet har tagit över ansvaret för ramavtalet och även förlängt giltighetstiden till 2012-06-30 för kompetensområdet informationssäkerhet och till 2012-02-28 för kompetensområdet GIS.

 

 

2007-10-08  Peter Johnsson IT-Konsult AB vinner ramavtal C2-upphandling

Peter Johnsson IT-Konsult AB ingår ramavtal gällande tjänsteproduktion inom området C2-system  med FMV. De teknikområden som Peter Johnsson IT-Konsult vinner är Uppdragsledning och samordning, Konfigurations- och kvalitetsledning samt Integration, test och verifiering. Endast en leverantör per anbudsområde tillåts tecknas ramavtal. Vi tecknar ramavtal på samtliga offererade positioner.

I denna upphandling har ett nätverk av 24 mycket kompetenta företag agerat underkonsulter och tillsammans med Peter Johnsson IT-Konsult AB möjliggjort framgången med ramavtalet.  Ramavtalet tecknas för en två-års period, med option på först 12 månader och därefter option på ytterligare 12 månader. C2-upphandlingens totala volym beräknas till 119 100 timmar.

FMV har valt att lösa ut båda optionerna och ramavtalet gäller den maximala tiden fram till i oktober 2011.

Comments are closed.